ПРАВИМЕ ДЕТСКО СПИСАНИЕ

Наставното подрачје МЕДИУМСКА КУЛТУРА отвора многу можности за интересни часови. Еден до нив беше часот во ООУ „Добре Јованоски“.

Учениците на претходниот час учеа за електронски и печатени медиуми.

За полесно да ги разберат, тие истражуваа за печатените медиуми. Си одбраа по една област и секој доби празен лист на кој од девте страни требаше да го уреди со содржина. Учениците направија детско списание „Детска радост“. Редакцијата беше многу ангажирана и сериозна 🙂